Holistisch Binnenveld Voedingscoach
Holistisch Binnenveld Voedingscoach

Privacy statement

Holistisch Binnenveld
Gevestigd aan Egelsteeg 8
6708 PL te Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.holistischbinnenveld.nl
Egelsteeg 8
6708 PL Wageningen
M: 06 36 28 56 54
 
Holistisch Binnenveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Holistisch Binnenveld. Hij/zij is te bereiken via info@holistischbinnenveld.nl.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Holistisch Binnenveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vanuit anamnese en gesprekken over je gezondheid, je klachten,  de gezondheidsgeschiedenis

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Jouw verstrekte gezondheids informatie
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@holistischbinnenveld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
   
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Holistisch Binnenveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het verzenden van facturen en het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • Het verrichten van administratieve handelingen rondom aanmelding - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren Nakoming van Wettelijke verplichtingen (zoals belastingaangifte)
 • Klachtenafhandeling en het voeren van geschillen

Geautomatiseerde besluitvorming
Holistisch Binnenveld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holistisch Binnenveld) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Holistisch Binnenveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De duur van het bewaren van gegevens geschiedt conform wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld worden gesteld door de belastingdienst (7 jaar).
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Holistisch Binnenveld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Holistisch Binnenveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Holistisch Binnenveld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Holistisch Binnenveld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Holistisch Binnenveld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@holistischbinnenveld.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
Holistisch Binnenveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Holistisch Binnenveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@holistischbinnenveld.nl.

© 2023 Holistisch Binnenveld 

Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Holistisch binnenveld
Egelsteeg 8
6708 PL Wageningen

Telefoon 06 36 285 654
info@holistischbinnenveld.nl
www.holistischbinnenveld.nl